Algemene voorwaarden

Gargouilles BV

Leveringsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden van Gargouilles BV
Kantoor: Leidsestraatweg 57 te Den Haag
Kamer van Koophandel te Leiden nummer 50291157

1.           Toepasselijkheid

1.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door Gargouilles BV te verrichten diensten en/of te leveren goederen.

1.2.         Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of goederen. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3.         Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.

1.4.         Indien de algemene voorwaarden van Gargouilles BV eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de laatst geldende versie ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5.         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

1.6.         Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Gargouilles BV worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met Gargouilles BV gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Gargouilles BV is ingestemd. Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gargouilles BV in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.7.         Gargouilles BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.8.         Gargouilles BV is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.9.         In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag.

2.            Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1.         Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Gargouilles BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt cq. zolang de actie geldt.

2.2.         Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen, vervallen eventuele opties en kan Gargouilles BV de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

2.3.         Een overeenkomst met Gargouilles BV komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door de Gargouilles BV wordt ontvangen. Gargouilles BV kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven. Een overeenkomst kan door Gargouilles BV worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal Gargouilles BV opdrachtgever dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen.

2.4.         Opdrachtgever en Gargouilles BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Gargouilles BV gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

2.5.         Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Gargouilles BV aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.6.         Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.

2.7.         Gargouilles BV kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen van Gargouilles BV.

2.8.         Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gargouilles BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.9.         Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Gargouilles BV berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Gargouilles BV. Gargouilles BV behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

3.            Prijzen

3.1.         Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2.         Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Gargouilles BV gerechtigd de in haar aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.3.         Indien Gargouilles BV en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Gargouilles BV ten behoeve van opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Gargouilles BV gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.

3.4.         Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5.         Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Gargouilles BV

3.6.         De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

3.7.         Indien Gargouilles BV een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel afgegeven prijs.

3.8.         Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Gargouilles BV in haar orderbevestiging heeft vermeld, dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met Gargouilles BV, door Gargouilles BV worden gecorrigeerd.

3.9.         Indien de door Gargouilles BV overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, dient opdrachtgever uiterlijk 5 dagen voordat Gargouilles BV goederen dient te leveren danwel diensten dient te verrichten, het exacte aantal personen op te geven. Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen is bindend en bepalend voor de uiteindelijke totaalsom. Wanneer blijkt dat Gargouilles BV op de leveringsdatum voor meer personen dan door opdrachtgever gemeld moet leveren, is Gargouilles BV gerechtigd om ofwel de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon.

4.           Betaling

4.1.         Betaling dient plaats te vinden ofwel contant bij aflevering van de goederen en/of oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen 14 dagen na factuurdatum. De wijze en termijn van betaling wordt schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Is er geen opdrachtbevestiging opgemaakt, dan dienen de goederen en/of diensten contant te worden betaald.

4.2.         Gargouilles BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst één of meerdere aanbetalingen van opdrachtgever te vorderen. Het niet tijdig betalen van een aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 5.1 van overeenkomstige toepassing.

4.3.         Ingeval door Gargouilles BV een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Gargouilles BV is alsdan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden of (verdere) levering van goederen en/of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.4.         Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het openstaande saldo aan de Gargouilles BV een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5.         Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Gargouilles BV als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

4.6.         Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Gargouilles BV zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan Gargouilles BV verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan Gargouilles BV, uit welke hoofde dan ook.

4.7.         Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Gargouilles BV heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

4.8.         Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en de hoofdsom.

5.           Annulering

5.1.         Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Gargouilles BV het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.
(a) Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan Gargouilles BV te betalen.
(b) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan Gargouilles BV te betalen.
(c) Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan Gargouilles BV te betalen.
Gargouilles BV behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als gevolg van de annulering.

5.2.         Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht waarbij de prijs direct afhankelijk is van het aantal personen, voor zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering plaatsvindt uiterlijk 10 dagen voor de vastgestelde leveringsdatum.

5.3.         Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Gargouilles BV heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5.4.         Gargouilles BV behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat Gargouilles BV de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 5.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

5.5.         Gargouilles BV is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Gargouilles BV alsnog gerechtigd de in lid 4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Gargouilles BV

6.            Uitvoering van dienstverlening

6.1.         De uitvoering van de overeenkomst door Gargouilles BV is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Gargouilles BV verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Gargouilles BV. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Gargouilles BV verstrekte gegevens en informatie.

6.2.         Indien Gargouilles BV bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Gargouilles BV niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

6.3.         Opdrachtgever staat ervoor in dat Gargouilles BV alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

6.4.         Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Gargouilles BV vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Gargouilles BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.

6.5.         Gargouilles BV mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

6.6.         Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Gargouilles BV voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft Gargouilles BV het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Gargouilles BV verschuldigd is, direct opeisbaar.

6.7.         Gargouilles BV is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Gargouilles BV een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

6.8.         Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is (bijvoorbeeld een vergunning), draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Gargouilles BV dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

6.9.         Indien Gargouilles BV goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van Gargouilles BV.

6.10.      Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Gargouilles BV van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

6.11.      Gargouilles BV levert geen beveiligings- of medisch personeel. Opdrachtgever is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat er op locatie tijdens een evenement, in de meest ruime zin des woords, voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers aanwezig zijn.

6.12.      Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijskanconstateren dat Gargouilles BV in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan Gargouilles BV schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Gargouilles BV zal in voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Gargouilles BV zoals bepaald in artikel 10.

6.13.      Overeenkomsten die tussen Gargouilles BV en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van goederen en/of verrichten van diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

6.14.      Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer opdrachtgever zijn overeenkomst met Gargouilles BV vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.

6.15.      Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

6.16.      Gargouilles BV heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 13 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is Gargouilles BV niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.17.      Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend schrijven- plaats te vinden.

7.           Transport en werkomstandigheden

7.1.         Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport aan Gargouilles BV. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Gargouilles BV is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is Gargouilles BV gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Gargouilles BV aan haar leveringsplicht heeft voldaan. Gargouilles BV behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

7.2.         Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan Gargouilles BV, naar behoren van Gargouilles BV zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin door Gargouilles BV moet worden gewerkt, onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

7.3.         Opdrachtgever geeft Gargouilles BV de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

7.4.         Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3, is Gargouilles BV gerechtigd zelf maatregelen te treffen teneinde het werk ongestoord doorgang te kunnen laten vinden, en is Gargouilles BV gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever door te berekenen. Voor alle schade die Gargouilles BV lijdt door het niet nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3, is opdrachtgever jegens Gargouilles BV aansprakelijk.

Gargouilles BV

8.            Reclame

8.1.         Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient Gargouilles BV daarvan direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Gargouilles BV direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Gargouilles BV te melden, zodat Gargouilles BV de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

8.2.         Reclames dienen het liefst direct schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden Gargouilles BV niet.

8.3.         Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie cq. de totaal geleverde goederen af te keuren.

8.4.         Gargouilles BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door Gargouilles BV onmogelijk of bezwaarlijk maakt.

8.5.         Indien de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van Gargouilles BV te worden gebracht. Reclames die Gargouilles BV na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door Gargouilles BV niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

9.            Overmacht

9.1.         Ingeval van overmacht is Gargouilles BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2.         Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van Gargouilles BV kan worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Gargouilles BV, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.

9.3.        Indien in een overeenkomst specifiek is opgenomen dat een bepaalde medewerker van Gargouilles BV werkzaamheden ten behoeve van     opdrachtgever zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze medewerker, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is Gargouilles BV toegestaan alsdan een andere medewerker de werkzaamheden te laten verrichten.

9.4.       Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten, is Gargouilles BV op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

9.5.       Indien een periode van overmacht korter dan twee maanden duurt, zal opdrachtgever Gargouilles BV de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij het naar partijen bekend is, dat de overeengekomen leveringsdatum een fatale datum betreft.

9.6.       Indien een periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn partijen gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk, per aangetekend schrijven, te ontbinden, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat. Eventuele aanbetalingen zullen alsdan worden terugbetaald, waarbij Gargouilles BV gerechtigd is de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten op
de aanbetalingen in mindering te brengen.

9.7.       Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 6, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

10.         Aansprakelijkheid

10.1.      Gargouilles BV is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Gargouilles BV.

10.2.      Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aard van het evenement, de omstandigheden en/of de aantallen, is Gargouilles BV, onverminderd het bepaalde in artikel 4, niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

10.3.      Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten of door Gargouilles BV ingeschakelde derden, is Gargouilles BV niet aansprakelijk. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Gargouilles BV, uit welke hoofde dan ook, is steeds beperkt tot de totaalsom van de overeenkomst dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Gargouilles BV gesloten verzekering wordt vergoed.

10.4.      Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Gargouilles BV te vergoeden schade worden gematigd.

10.5.      Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Gargouilles BV toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1 t/m 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.6.      Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Gargouilles BV tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Gargouilles BV aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Gargouilles BV geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Gargouilles BV voor alle aanspraken van derden ter zake.

10.7.      Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Gargouilles BV en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan. 

Gargouilles BV 

10.8.      Gargouilles BV is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.9.      Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke- of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

11.         Verplichtingen opdrachtgever

11.1.      Alle glaswerk, serviesgoed, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Gargouilles BV ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Gargouilles BV. Indien goederen van Gargouilles BV achterblijven op locatie, moeten deze door opdrachtgever aan Gargouilles BV geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn gasten veroorzaakt, moet door opdrachtgever aan Gargouilles BV tegen kostprijs worden vergoed.

11.2.      Opdrachtgever is verplicht de door Gargouilles BV ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, slechts overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Gargouilles BV te gebruiken, en in het bijzonder is opdrachtgever verplicht om de door Gargouilles BV ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Gargouilles BV te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Gargouilles BV aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt.
Indien hiervan geen sprake is, is Gargouilles BV gerechtigd alle daaruit voor Gargouilles BV voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

11.3.      Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Gargouilles BV ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Gargouilles BV die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens Gargouilles BV aansprakelijk.

11.4.      De opdrachtgever draagt bij een cateringopdracht zorg voor maaltijden voor de medewerkers van Gargouilles BV.

12.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.      Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten van en met Gargouilles BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.      Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties of offertes van Gargouilles BV of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

 

13.        Eigendomsvoorbehoud

13.1.      Gargouilles BV behoudt zich de eigendom van geleverd en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Gargouilles BV heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

13.2.      Ingeval Gargouilles BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Gargouilles BV vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

13.3.      De wederpartij is verplicht Gargouilles BV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derde rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Copyright Gargouilles | Algemene voorwaarden | 070 2055 355 | sales@gargouilles.nl